•    
 •    
 •    
  register login

  T.Love / Lyrics

  Playlist 0 Comment 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "King" Lyrics

  T.Love

  Album:
  Genre:
  Duration:00:05:50
  Rank: (−) history »
  Rate:
  −/5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Mówiono o nim King
  W mieœcie Œwiêtej Wie¿y
  Pamiêtam z podstawówki
  Jak ca³owa³ siê z papie¿em
  Przeje¿d¿a³ te¿ sekretarz
  Gdy przecinano wstêgê
  Kingy poszed³ na wagary
  Pomarzyæ o czymœ innym

  By³ zawsze trochê z boku
  Na bakier trochê by³
  W szkole nikt nie wiedzia³
  Czym King naprawdê ¿y³

  To by³o trochê póŸniej
  Mia³ przyjaciӳkê Ewê
  Mieszkali wiêc bez œlubu
  I klepali s³odk¹ biedê
  Dawali czasem czadu
  Bo lubili lekkie dragi
  Znajomych by³o wielu
  Wieczory i poranki

  Uwa¿aj na s¹siadów swych
  Bo lubi¹ dawaæ cynk
  Ty wiesz kto rz¹dzi w mieœcie
  Tu biskup z komisarzem, King

  Tak mówi³ mu przyjaciel
  D³ugi, chudy Lolo
  Kiedy wyszli na ulicê
  Zapaliæ spliffa z col¹
  Mam dosyæ tego miasta
  Czerwono-czarnej mafii
  Czy mnie rozumiesz Lolo
  Czy wiesz co mnie trapi

  W mieszkaniu blada Ewa
  Wyt³umaczyæ pragnie wszystko
  Bo komisarz wszed³ przez okno,
  A spod ³ӿka wylaz³ biskup

  Co masz w kieszeni, King?
  Komisarz spyta³ w drzwiach
  Palicie wci¹¿ to œwiñstwo
  Mieliœmy wiele skarg
  A biskup ³ypie z boku
  To na Kinga, to na Ewê
  Wy ¿yjecie tu bezbo¿nie
  Myœlicie, ¿e nic nie wiem?

  Za posiadanie zielska
  Dostaniesz dziesiêæ latek
  Za nielegalny zwi¹zek z ni¹
  Nastêpnych parê kratek

  Dziœ Kingy siedzi w celi
  Wspomina dobre dni
  Napisa³ do papie¿a
  Bardzo d³ugi list
  Œwi¹teczn¹ wys³a³ kartkê
  Do samego prezydenta
  Lecz nikt o nim ju¿ nie mówi
  Nikt o nim nie pamiêta
  Thanks to nikka for the contribution to this song.
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Songs you may also like

  Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
   pop out