We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.
 •    
 •    
 •    

  T.Love / Lyrics

  Playlist 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "King" Lyrics

  T.Love

  Album:
  Genre:
  Duration:00:04:59
  Rank: (−)
  Rate:
  −/5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Mówiono o nim King
  W mieœcie Œwiêtej Wie¿y
  Pamiêtam z podstawówki
  Jak ca³owa³ siê z papie¿em
  Przeje¿d¿a³ te¿ sekretarz
  Gdy przecinano wstêgê
  Kingy poszed³ na wagary
  Pomarzyæ o czymœ innym

  By³ zawsze trochê z boku
  Na bakier trochê by³
  W szkole nikt nie wiedzia³
  Czym King naprawdê ¿y³

  To by³o trochê póŸniej
  Mia³ przyjaciӳkê Ewê
  Mieszkali wiêc bez œlubu
  I klepali s³odk¹ biedê
  Dawali czasem czadu
  Bo lubili lekkie dragi
  Znajomych by³o wielu
  Wieczory i poranki

  Uwa¿aj na s¹siadów swych
  Bo lubi¹ dawaæ cynk
  Ty wiesz kto rz¹dzi w mieœcie
  Tu biskup z komisarzem, King

  Tak mówi³ mu przyjaciel
  D³ugi, chudy Lolo
  Kiedy wyszli na ulicê
  Zapaliæ spliffa z col¹
  Mam dosyæ tego miasta
  Czerwono-czarnej mafii
  Czy mnie rozumiesz Lolo
  Czy wiesz co mnie trapi

  W mieszkaniu blada Ewa
  Wyt³umaczyæ pragnie wszystko
  Bo komisarz wszed³ przez okno,
  A spod ³ӿka wylaz³ biskup

  Co masz w kieszeni, King?
  Komisarz spyta³ w drzwiach
  Palicie wci¹¿ to œwiñstwo
  Mieliœmy wiele skarg
  A biskup ³ypie z boku
  To na Kinga, to na Ewê
  Wy ¿yjecie tu bezbo¿nie
  Myœlicie, ¿e nic nie wiem?

  Za posiadanie zielska
  Dostaniesz dziesiêæ latek
  Za nielegalny zwi¹zek z ni¹
  Nastêpnych parê kratek

  Dziœ Kingy siedzi w celi
  Wspomina dobre dni
  Napisa³ do papie¿a
  Bardzo d³ugi list
  Œwi¹teczn¹ wys³a³ kartkê
  Do samego prezydenta
  Lecz nikt o nim ju¿ nie mówi
  Nikt o nim nie pamiêta
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Songs you may also like

  Contributors

  leaderboard activity

  Comments

  Facebook (0) LetsSingIt (0)