the internet lyrics database
8
Playlist new! / 5 (0) Share Play

"Jej Portret" Lyrics

Anna Maria Jopek

Naprawdê jaki jesteœ nie wie nikt.
Ty sam o sobie tyle wiesz co nic.
W tañcz¹cych wokӳ ciemnych lustrach dni
Rozb³yska twój z³oty œmiech,
Przerwany w pӳ czu³y gest,
W pamiêci sk³adam wci¹¿ pasjans samych serc.

Naprawdê jaki jesteœ nie wie nikt,
To prawda nie potrzebna wcale mi.
Gdy nie po drodze bêdzie razem iœæ,
Uniosê twój zapach snu,
Rysunek ust, barwy s³ów,
Nie dokoñczony jasny portret twój.

Uniosê go, ocalê wszêdzie
Czy bêdzie przy mnie czy nie bêdziesz,
Talizman mój z zamyœleñ nag³ych twych i rzês.
Gdy kiedyœ poczujemy mi³y,
¯e nasze dni siê wype³ni³y
Przez ¿ycie pójdê ogl¹daj¹c siê wstecz.

Naprawdê jaki jesteœ nie wie nikt,
To prawda nie potrzebna wcale mi.
Gdy nie po drodze bêdzie razem iœæ,
Uniosê twój zapach snu,
Rysunek ust, barwy s³ów,
Nie dokoñczony jasny portret twój.
Lyrics licensed by LyricFind.

Song Details

Album:
Genre:
Rank: (−)
Charts:view all »
Referring URLs:view all »

Video

Songs you may also like

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributors

leaderboard activity

Comments

Facebook (0) LetsSingIt (0)